studentie.ro  » info-studentie » uniunea europeana » REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CENTRULUI NATIONAL DE RECUNOASTERE SI ECHIVALARE A DIPLOMELOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CENTRULUI NATIONAL DE RECUNOASTERE SI ECHIVALARE A DIPLOMELOR

Publicat: 28 Iun 2007 | Vizualizari: 9519

Dispozitii generale

Art. 1
Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED) se constituie in temeiul prevederilor HG nr. 49/29.01.1999, in spiritul normelor europene,respectiv Conventia de la Lisabona privind recunoasterea calificarilor in invatamantul

superior in statele regiunii europene, ratificata prin Legea nr.172 din 2 octombrie 1998 privind ratificarea Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute in invatamantul superior in statele din regiunea Europei, adoptata la Lisabona la 11 aprilie

1997 si a Legii 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile ulterioare, care implementeaza in Romania Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor

profesionale.

Art. 2 Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor isi desfasoara activitatea in baza prezentului Regulament. Organizarea si functionarea Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, in ansamblul sau, intra in competenta aDirectiei Generale Integrare Europeana si Programe Comunitare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Art. 3 Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor are un numar de 15 posturi, din care 5 posturi de functionar public, 1 post personal contractual si 9 posturi de personal contractual extrabugetar si este sprijinit in activitatea sa de Consiliul National de Echivalare a Diplomelor (CNED), organism consultativ alcatuit din 38 membri, numiti prin Ordin al ministrului educatiei si cercetarii, din randul celor mai buni specialisti din invatamantul romanesc, la propunerea Senatelor universitare.Structura functionala

Art. 4 Activitatea de recunoastere si echivalare a diplomelor se structureaza pe urmatoarele niveluri :

a. Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, care inainteaza ministrului educatiei si cercetarii, in urma recunoasterii diplomelor si evaluarii studiilor efectuate in strainatate, in conformitate cu metodologia aprobata prin prezentul regulament, propuneri de ordine de echivalare cu diplome romanesti.

b. Consiliul National de Echivalare a Diplomelor (CNED), organism consultativ, convocat periodic de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

2. Atributii

Art. 5 Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor are urmatoarele atributii:

a. Stabileste criteriile de recunoastere si echivalare a diplomelor;

b. In domeniul invatamantului superior:

- recunoaste si propune Consiliul National de Echivalare a

Diplomelor (CNED), spre echivalare, nivelul, domeniul si specializarea diplomelor de studii obtinute in strainatate;

- inainteaza Consiliului National de Atestare a Diplomelor,

Titlurilor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) dosarele de echivalare a titlului de doctor;

- inainteaza proiecte de ordine ale ministrului privind echivalarea studiilor superioare si a titlurilor de doctor;

- in cazul in care exista precedent sau prevederi sau acord de recunoastere automata, recunoaste si propune spre echivalare

diplomele de studii obtinute in strainatate, cu exceptia diplomelor care confera titlul stiintific de doctor, care urmeaza procedurastabilita prin Legea Invatamantului;

- vizeaza diplome, certificate, foi matricole, suplimente la diploma si programe analitice eliberate de institutii de invatamant superioracreditate, pentru cetatenii straini care au absolvit in Romania si pentru cetatenii romani care pleaca din Romania; vizarea se face numai pentru actele de studii emise de institutiile de invatamant superior acreditate, certificandu-se in acest mod apartenenta institutiei de invatamant la sistemul national; foile matricole, suplimentele la diploma si programele analitice emise de institutiile de invatamant superior autorizate temporar sa functioneze sunt vizate numai insotite de diploma finala, eliberata

de institutia acreditata.

- recunoaste calificarile profesionale ale cetatenilor straini in vederea accesului la piata muncii din Romania si emite Ordine de

ministru in acest sens.

c. In domeniul preuniversitar:

- recunoaste si echivaleaza automat sau in urma examenelor de diferenta, diplome si certificate care certifica efectuarea de studii partiale obtinute in strainatate; pentru echivalarea diplomei de bacalaureat examenele de diferenta se stabilesc pentru

disciplinele limba si literatura romana si istorie; pentru perioadele de studii incheiate in strainatate (minimum un semestru absolvit), examenele de diferenta se sustin la limba si literatura romana (clasele I - XII) si istorie (clasele la care se preda istoria Romaniei);

in baza aprobarii anterioare a ministrului educatiei si cercetarii se echivaleaza, fara examenede diferente, Diploma de bacalaureat eliberata de catre Scoala franceza din Bucuresti pentru absolventii romani care au dat bacalaureatul francez si la disciplinele romana siistorie; de asemenea, nu se dau diferente pentru examenul de bacalaureat pentru cei care au incheiat si studiile universitare in strainatate, pentru cei care promovat examenul debacalaureat in tari cu care s-au incheiat, in acest sens Conventii de echivalare, pentru cei care au sustinut examenul de limba romana la bacalaureatul organizat in strainatate, acest examen se considera, de asemenea, echivalat- recunoaste calificarile profesionale ale cetatenilor straini in vederea accesului la piata muncii din Romania

d. propune ministrului educatiei si cercetarii proiecte de legi (in vederea ratificarii conventiilor interguvernamentale in materie de recunoastere a actelor de studii);

e. propune ministrului educatiei si cercetarii regulamente si metodologii legate de recunoasterea si echivalarea actelor de studii obtinute in strainatate.

f. participa cu experti la negocierea acordurilor bilaterale si multilaterale in materie de recunoastere reciproca a diplomelor si titlurilor stiintifice.

g. preia, sistematizeaza, proceseaza si inregistreaza informatiile privind sistemul de invatamant si statutul juridic al institutiilor de invatamant din strainatate, formarea oferitasi conditiile stabilite de aceste institutii pentru obtinerea actelor de studii, informatiile

transmise prin retelele ENIC/NARIC;

h. furnizeaza, prin e-mail sau fax, prin retelele ENIC/NARIC, informatii privind sistemul de invatamant din Romania, structura acestuia, institutiile de invatamant, duratastudiilor, continutul formarii, sistemul de credite transferabile, domeniile si specializarile, tipul si forma actelor de studii, conditiile cerute pentru obtinerea diplomelor;i. furnizeaza, la solicitarea autoritatilor romane, a institutiilor de invatamant din Romania sau persoane juridice sau fizice informatii privind sistemele de invatamant dinstrainatate.

j. elibereaza, la cerere, adeverinte care atesta studiile efectuate intr-o institutie de invatamant din Romania, necesare pentru recunoasterea academica sau pentrurecunoasterea calificarilor profesionale in strainatate.

k. stabileste si mentine contacte directe, prin vizite de studiu, cu centre de recunoastere si echivalare din alte tari si organizatii internationale de profil;

l. este punct de contact pentru recunoasterea calificarilor profesionale si coordonator national al Sistemului Informatic pentru Piata Interna – IMI,

m. este coordonator national al procesului de transpunere in legislatia romaneasca a legislatiei comunitare in domeniul recunoasterii calificarilor profesionale,

n. formuleaza observatii si propuneri privind proiectele de acte normative initiate in domeniul recunoasterii calificarilor profesionale de catre alte autoritati publice centrale,

o. participa la grupuri de lucru interministeriale si internationale in domeniul recunoasterii calificarilor academice si profesionale, inclusiv in adoptarea cadrului national al calificarilor

p. indeplineste orice alte activitati date in competenta sa, conform actelor normative in vigoare;

r. convoaca periodic Consiliul National de Echivalare a Diplomelor.

Art. 6 Consiliul National de Echivalare a Diplomelor (CNED) are urmatoarele atributii:

a. La solicitarea CNRED, furnizeaza avize consultative asupra proiectelor de acte normative referitoare la recunoasterea /echivalarea actelor de studii;

b. La cererea CNRED, prezinta puncte de vedere asupra cererilor individuale de echivalare a diplomelor, titlurilor stiintifice si altor

documente de studii obtinute in strainatate, atunci cand ele nu au fost echivalate automat sau in baza precedentului de catre CNRED.

Metodologia recunoasterii si echivalarii

Art.7 Prin recunoastere se intelege acceptarea unei diplome sau act de studii ca autentice (eliberate de o institutie de invatamant acreditata in tara de provenienta). Evaluarea ei seface in functie de tipul de program de studii, numarul de credite transferabile, continut, formare, domeniu, specializare, calificare profesionala (Suplimentul la diploma), prin comparatie cu sistemul romanesc de invatamant, in vederea stabilirii nivelului pe care acestea le confera in invatamantul romanesc. In cazul in care, din foaia matricola sau din suplimentul la diploma al unui petent, reiese ca studiile au fost incepute in Romania si finalizate in strainatate, prin echivalare, diploma petentului se recunoaste numai daca studiile initiale au fost efectuate intr-o institutie de invatamant acreditata in Romania.

Art. 8 Prin echivalare se intelege evaluarea curriculum-ului parcurs pana la eliberarea respectivei diplome sau act de studii si compatibilitatea lui cu sistemul de invatamant romanesc; echivalarea este urmata de eliberarea unui atestat care confera aceleasi drepturi posesorilor lui, ca si celor care au urmat studiile in Romania.

Art. 9 In baza precedentului, a unor conventii bilaterale incheiate cu statul unde a fost eliberat actul si a altor acte normative privind recunoasterea automata, recunoasterea poate fi urmata automat de echivalare. In cazul conventiilor bilaterale de recunoastere se vor lua in considerare, pentru echivalare automata, domeniul si specializarea existenta in nomenclatorul romanesc, precum si numarul de credite corespunzator sau, dupa caz, un numar de ani de studii prevazut in planul de invatamant, minim egal cu cel din Romania.

De asemenea, se va face recunoasterea automata a studiilor pentru cetatenii din tarile din UE si SEE pentru urmatoarele profesii reglementate: medic, medic farmacist, medic dentist, asistent medical generalist, moasa, medic veterinar si arhitect.

Art. 10 Procedura de recunoastere si echivalare nu trebuie sa confere mai multe drepturi cetatenilor care au studiat in strainatate fata de cei care au studiat in Romania si se face curespectarea legislatiei romane.

Art. 11 Recunoasterea si echivalarea care intra in sfera de competenta a CNRED se face pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania si pentru cetatenii straini care solicitarecunoasterea calificarilor profesionale, in vederea obtinerii permisului de munca.

Art. 12 Orice solicitare de recunoastere a unui act de studii obtinut in strainatate se adreseaza prin cerere scrisa sau in format electronic, la CNRED care decide, pe baza datelor furnizate de solicitanti si a celor furnizate de Centrele similare din alte tari, daca

recunoaste automat diploma sau actul de studiu prezentat, daca il echivaleaza automat in baza precedentului sau daca il supune CNED pentru echivalare.

Art. 13 Actele necesare in vederea recunoasterii si echivalarii studiilor efectuate in strainatate:

a.Invatamant preuniversitar

- actul de studii ce urmeaza a fi echivalat in copie xerox.

- in cazul actelor de studii redactate in alte limbi decat cele de circulatie internationala, se va depune o traducere legalizata;

- foaia matricola referitoare la studiile efectuate in Romania anterior plecarii in strainatate (in original sau in copie legalizata);

- certificatul de nastere, in copie legalizata,

- dovada ca este cetatean roman cu domiciliul stabil in Romania (copilul minor urmeaza statutul juridic al parintilor) sau in cazul celor care si-auurmat parintii in strainatate, adeverinta de la institutia trimitatoare.

b. Invatamant superior:

- cerere adresata ministrului educatiei si cercetarii prin care se solicita echivalarea actului de studii (se va mentiona domiciliul stabil al solicitantului);

- actul de studii ce urmeaza a fi supus echivalarii, in copie xerox, precum si traducerea legalizata, cu exceptia actelor de studii emise intr-una din limbile de circulatie internationala, de la caz la caz;

- suplimentul la diploma sau foaia matricola, anexa la actul de studii, in copie xerox si traducere legalizata, cu exceptia documentelor emise intr-o limba de circulatie internationala, de la caz la caz;

- programele analitice, daca decizia de evaluare o cere imperios, anexa la actul de studiu ce urmeaza a fi echivalat, in copie xerox, precum si traducerea legalizata a acestora, cu exceptia documentelor emise intr-o limba de circulatie internationala, de la caz la caz;- diploma de bacalaureat, in copie xerox legalizata sau diploma care a dat acces la invatamantul superior in strainatate, in copie xerox si traducerelegalizata, cu exceptia limbilor de circulatie internationala, de la caz la caz;

- dovada de cetatenie si, dupa caz, domiciliul in Romania;

- certificat de nastere si casatorie (in cazul in care numele inscris pe diploma nu mai coincide cu cel din actul de identitate), in copie xeroxlegalizata si traducere legalizata, dupa caz.

c. pentru diploma de doctor:

- cerere adresata ministrului educatiei si cercetarii prin care se solicita echivalarea actului de studii (se va mentiona domiciliul stabil al solicitantului);

- diploma de doctor in stiinte ce urmeaza a fi supusa echivalarii, in copie xerox si traducerea legalizata, cu exceptia limbilor de circulatie internationala, de la caz la caz;- teza de doctorat, in original sau in format electronic securizat (CD

securizat, DVD Read Only), care nu permite ca datele sa fie modificate ;

- rezumatul tezei de doctorat, in limba romana (10 – 20 pagini in functie de domeniu si specializare) in format tiparit sau electronic;- doua referate din partea a doi profesori universitari romani;

- planul individual, privind activitatile stiintifice din cadrul programului de doctorat (cursuri urmate, examene, referate etc) semnat de conducatorul de doctorat, in copie xerox si traducere legalizata, cu exceptia limbilor de

circulatie internationala, de la caz la caz;

- diploma de bacalaureat, in copie xerox legalizata sau echivalentul acesteia, in copie xerox si traducere legalizata, cu exceptia limbilor decirculatie internationala, de la caz la caz;

- diploma de licenta, in copie xerox legalizata sau echivalentul acesteia in copie xerox si atestatul de echivalare a studiilor in Romania (pentru ceicare au studiat in strainatate);

- certificat de nastere si casatorie, in copie legalizata;

- dovada de cetatenie si domiciliu in Romania.

d. La eliberarea atestatului de echivalare a studiilor preuniversitare, de invatamant superior si de doctorat, se va prezenta in mod obligatoriu diploma sau certificatul de studiu in original.

Art. 14 Durata procedurii de recunoastere / echivalare va fi:

a. de maximum 60 zile de la data depunerii dosarului complet la CNRED, pentru dosarele de echivalare a studiilor universitare si aprofundate si de maximum 30 de zile in cazul recunoasterii automate;b. de maximum 30 zile pentru studiile preuniversitare, de la data depunerii dosarului complet; in cazul in care sunt necesare examene de diferenta,termenul de rezolvare va fi de maximum 10 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii promovarii respectivelor examene.

Art. 15 In cazul cand recunoasterea automata / echivalarea nu este posibila , iar dosarul necesita evaluare de catre CNED durata maxima va fi de 90 zile de la data depunerii dosarului complet. Daca CNED recomanda, in vederea echivalarii, promovarea unor

examene de diferenta, CNRED stabileste conditiile in care acestea se sustin, iar termenul de rezolvare va fi de 10 de zile de la data depunerii dovezii promovarii examenelor stabilite de CNED. Pe baza dovezii ca au fost indeplinite conditiile de echivalare, CNRED va inainta ministrului educatiei si cercetarii, spre aprobare, Ordinul de echivalare.

Art. 16 Sunt acceptate toate dosarele de echivalare/recunoastere, cu exceptia urmatoarelor situatii:

a. actul de studii prezentat a fost eliberat de o institutie de invatamant neacreditata in statul de origine;

b. institutia de invatamant straina a echivalat, in vederea continuarii studiilor

de catre petent perioade de studii incepute in Romania, sau in alta tara, la o institutie neacreditata;

c. petentul nu se incadreaza in prevederile art. 9.

d. Numarul de credite transferabile aferent materiilor studiate sau, dupa caz, numarul minim de ani nu corespunde nivelului diplomei prevazute inlegislatia romaneasca.

In cazul amanarii deciziei sau al respingerii solicitarii, cauzele care au determinat decizia respectiva vor fi motivate in scris, intr-o maniera transparenta.

Rezolvarea contestatiilor

Art. 17 Se constituie o Comisie de contestatii aleasa din membrii corpului de experti ai CNED.

Contestatiile se depun la registratura M.Ed.C si se adreseaza presedintelui CNED.

Termenul de rezolvare a contestatiilor este de 10 zile de la inregistrarea lor la CNRED.

Dispozitii financiare

Art. 18 Sumele incasate de CNRED, in baza HG nr. 49/1999, vor fi contabilizate intr-un cont separat al CNRED, prin casieria M.Ed.C si vor fi calculate in functie de tarifelestabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

Dispozitii finale

Art. 19
Prezentul regulament se poate modifica la propunerea ministrului educatiei si cercetarii.

Art. 20 Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii lui de catre ministrul educatiei si cercetarii.


 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: 3 - 5 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-02-14 00:00:00